505 098 270, 89 621 02 75
 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

oraz wykorzystywania plików cookies

W naszym serwisie dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:
danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Usługodawcy lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć Constans Group sp. z o.o., 12-100 Szczytno, ul. Stefana Żeromskiego 6b, wpisany do rejestru przedsiębiorców w SADZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, KRS: 0000677516, NIP: 7451847854,
REGON: 36647851900000, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5600 zł.

⦁ Serwisie – należy przez to rozumieć nasz sSrwis WWW

⦁ Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis.

⦁ RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe. Cele przetwarzania
Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe (w tym dane zawarte w plikach cookies) mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. w razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę. Informujemy ponadto, że Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, w celach marketingowych związanych z reklamą naszych produktów, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę. Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca.

Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. w odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych, w tym profilowanie, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. serwisów internetowych do Twoich potrzeb, możliwość prowadzenia działań marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. W stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jako podstawa prawna ma zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dobrowolność podania danych osobowych
Przeglądanie naszego serwisu www nie wymaga od Ciebie podania swoich danych. W innych wypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług, a w razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera). Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych
Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może utrudnić lub uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Inspektor Ochrony Danych
W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj proszę z adresu email: iod@constans-group.pl.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
⦁ prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
⦁ prawo żądania sprostowania danych
⦁ prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
⦁ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
⦁ prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
⦁ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
⦁ prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
⦁ prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych  plikach cookies dostęp do nich mogą mieć podmioty z technologii których korzystamy (np. Google), podmioty z grupy kapitałowej lub podmioty których wtyczki znajdują się w serwisie, w szczególności prowadzące serwisy społecznościowe (za Twoją zgodą).
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall). Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mającena celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.