505 098 270, 89 621 02 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA PFRON

Ze względu na złożoność zagadnień związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków wynikających z ustawy w  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) proponujemy Państwu kompleksową obsługę w pełnym zakresie wymienionej wyżej ustawy.
Przeniesienie odpowiedzialności na Constans Group w zakresie w/w ustawy daje Państwu pewność prawną i merytoryczną co do właściwego zastosowania przepisów, sporządzania rozliczeń czy też wypełniania deklaracji i informacji.

SPRWOZDAWCZOŚĆ e-PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6% zobowiązani są dokonać wpłaty i złożyć do PFRON-u:
-deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz
-deklaracje roczne DEK-R.

Pracodawca zwolniony jest z dokonywania wpłat na PFRON w przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednakże składa:
-informację miesięczną INF-1 oraz,
-informację roczną INF-2.
Po uzyskaniu statusu administratora w systemie ePFRON2 przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za sprawozdawczość w firmie odciążając działy kadrowo-płacowe pod kątem obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji.

ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI PFRON

Osoby zatrudniające w firmie choćby jedną osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawne prowadzące firmę mogą liczyć na pomoc z PFRON. Pomoc ta może polegać na refundacji składek ZUS lub dofinansowanie do pensji pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dofinansowania jaką pracodawca może otrzymać na jednego pracownika niepełnosprawnego może wynieść nawet 3.150,00 zł . Dokładny opis wysokości dofinansowań znajduje się w zakładce „Wysokość dofinansowań”. (odniesienie do strony 5, proszę dzwonić wytłumaczę jak ma się wyświetlać 570 470 860)
Wypełnianie wniosków PFRON obejmuje comiesięczne:
przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P, INF-OPP)
przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)
refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)

OPTYMALIZACJA WPŁAT NA PFRON

Realizacja umowy w zakresie czynności sprawdzających-optymalizacji, polega m.in. na analizie struktury zatrudnienia, w efekcie której Strony umowy będą dążyły do osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Ofertę swoją kierujemy nie tylko do otwartego rynku działającego w celu osiągnięcia zysku, ale również do wszelkich państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, publicznymi uczelniami i szkołami oraz instytucjami finansowanymi ze środków budżetu państwa.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU, NASI DORADCY PRZEDSTAWIĄ PAŃSTWU ROZWIĄZANIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZMNIEJSZYCIE BĄDŹ ZNIESIECIE WPŁATY OBOWIĄZKOWE NA PFRON.

AUDYT PFRON

Współpraca z nami pozwala zweryfikować i uzyskać pewność prawną co do prawidłowości dokonywania wpłat na PFRON.
Proponowany przez nas audyt organizacyjny polega na kontroli sporządzanych i przesyłanych przez Państwa deklaracji i informacji do PFRON za okres 5 lat wstecz od daty podpisania z nami umowy.
Podjęcie współpracy z nami nic nie kosztuje – działamy w oparciu o model success fee, więc wynagrodzenie otrzymujemy tylko wówczas, gdy Państwa Firma uzyska wymierne korzyści finansowe.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ

Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników:
1. ZNACZNY stopień niepełnosprawności – 1.950,00 zł
2. UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 1.200,00 zł
3. LEKKI stopień niepełnosprawności – 450,00 zł
W przypadku pracowników niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami specjalnymi wysokości te zwiększą się o:
1. 1.200,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności
2. 900,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
3. 600,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności
Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z tzw. schorzeniami specjalnymi:
1. ZNACZNY stopień niepełnosprawności – 3.150,00 zł
2. UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 2.100,00 zł
3. LEKKI stopień niepełnosprawności – 1.050,00 zł